Bibliotheek Reglement

1. Toegang tot de bibliotheek

De bibliotheek van Klankendaal vzw is open van maandag tot zaterdag van 9.00­-17.00. Publicaties kunnen enkel intern uitgeleend worden d.w.z. door mensen die rechtstreeks verbonden zijn met Klankendaal vzw of één van zijn zusterorganisaties.

2. Gebruik Infrastructuur

2.1 Computer

In de bibliotheekruimte staan enkele computers ter beschikking waar informatie kan worden opgezocht over de aanwezige publicaties of gerelateerde onderwerpen. Het gebruik van de computer is enkel toegestaan voor onderwijs/onderzoeksdoeleinden. Bij misbruik verliest de gebruiker het recht tot deze faciliteit.

2.2 Printer

Op het gelijkvloers bestaat de mogelijkheid om fotokopieën te maken. Klankendaal is niet verantwoordelijk voor eventuele inbreuken in het auteursrecht. Indien de fotokopieën geen betrekking hebben met een van de opleidingen van Klankendaal, dient 0.05 euro betaald te worden per gemaakte kopie.

3. Bibliotheek Aanbod

3.1 Raadpleging

Publicaties die in de kast opgesteld staan, kunnen geraadpleegd worden. Na gebruik moeten geraadpleegde werken op de voorziene plaats terug gezet worden. Het is verboden om aantekeningen te maken in de publicaties (zie beschadiging).

3.2 Wel/Niet Uitleenbaar

Een werk is niet­ uitleenbaar indien het expliciet zo vermeld staat. De publicatie kan in dit geval enkel geraadpleegd worden.

3.3 Beschadiging/Diefstal

Bij beschadiging van geraadpleegd materiaal moet de betrokkene een schadevergoeding betalen die kan oplopen tot de vervangwaarde van het beschadigde werk, aangevuld met administratiekosten. Elk geval van diefstal of poging tot diefstal zal aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging. De ontlener kan tevens tijdelijk of definitief de toegang tot de bibliotheek verliezen.

4. Uitleen

4.1 Registratie

Vooraleer er werken ontleend kunnen worden, moet de registratie voltooid zijn. De registratie omvat de gegevens over de gebruiker (zie bijlage) en de gehandtekende versie van het reglement.

4.2 Maximum aantal ontleningen /Termijn

Een lener mag maximaal 4 werken tegelijk van de Klankendaal bibliotheek ontlenen. De uitleentermijn bedraagt 3 weken. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld voor studenten die aan een scriptie werken, kan de bibliotheek samen met de ontlener een einddatum overeenkomen. Wie verzuimt de werken die hij in bruikleen heeft, tijdig terug te brengen, zal in geen enkele bibliotheek nieuwe ontleningen kunnen doen zolang de ontleende werken niet teruggebracht zijn.

4.3 Verlengingen

De uitleentermijn kan éénmalig met 3 weken verlengd worden indien men uiterlijk op de datum van terugbezorging een aanvraag doet voor verlenging. Verlengen kan telefonisch: 015 34 66 58, in de bibliotheek zelf of via e­mail: muzesvzw@gmail.com. Een verlenging wordt enkel toegestaan indien het werk door niemand anders gereserveerd is.

4.4 Reservaties

Reservaties kunnen gedaan worden via het boven vermelde e­mailadres en telefoonnummer (zie 4.3) Zodra het werk aanwezig is, wordt de aanvrager verwittigd per e­mail en krijgt hij 1 week tijd om het werk op te halen.

4.5 Inleverbewijs

Bij het inleveren van de boeken kan de lener een inleverbewijs ontvangen. Bij mogelijke betwisting zijn de gegevens van de bibliotheekadministratie beslissend.

4.6 Boetes en aanmaningen

Indien ontleende werken niet binnen de gestelde uitleentermijn teruggebracht zijn, wordt een boete van 0,2 euro per ontleend werk per werkdag aangerekend. Indien de werken binnen de 10 werkdagen niet teruggebracht zijn, wordt een aanmaning naar de lener verstuurd. Na 20 werkdagen wordt een tweede aanmaning verstuurd. De kosten van deze rappels worden op de lener verhaald. Indien de lener na 30 werkdagen nog steeds niet gereageerd heeft, kunnen alle wettelijke middelen aangewend worden om het geleende materiaal terug te vorderen of kan de lener aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van het materiaal.

4.7 Beschadiging of verlies

De ontlener blijft verantwoordelijk voor de uitlening. Indien teruggebrachte werken beschadigd zijn, moet de lener een door de bibliotheek te bepalen schadevergoeding betalen die kan oplopen tot de vervangwaarde van het beschadigde werk, aangevuld met administratiekosten. Beschadigd materiaal blijft te allen tijde eigendom van de bibliotheek, ook als de lener de schadevergoeding betaald heeft. Ook het maken van aantekeningen in het ontleende materiaal geldt als een vorm van beschadiging. Indien de lener een ontleend werk verliest, wordt een schadevergoeding aangerekend die gelijk is aan de vervangwaarde van het verloren materiaal, aangevuld met administratiekosten. Dit reglement geldt voor de bibliotheek van Klankendaal. In gevallen die niet gedekt worden door dit reglement, ligt het beslissingsrecht bij een medewerker van Klankendaal bibliotheek. Handtekening Ontlener + Datum (Ik ga akkoord met het algemene reglement) Handtekening medewerker Klankendaal+Datum